PROPAGANDA FILMOWA USA

Jednym z tych filmów był głośny Dzień nadziei zawierają­cy pochwałę „pokojowej” roli USA w Orga­nizacji Narodów Zjednoczonych i ostre ata­ki na kraje socjalistyczne, które jakoby tor­pedują wszelkie próby osiągnięcia porozu­mienia w różnych sprawach międzynarodo­wych. Dzień nadziei wyprodukowano w 14 wersjach językowych i rozprowadzono w 103 krajach. Już od początków roku 1962 propaganda filmowa USA była nastawiona na psycho­logiczne przygotowanie świata do ingerencji wojsk amerykańskich w Wietnamie Połud­niowym. Celowi temu służył między innymi film Zagrożenie pokoju, rzucający oszczer­stwa pod adresem Demokratycznej Republi­ki Wietnamu i ruchu narodowowyzwoleńcze­go Wietnamu Południowego. Film, wyświet­lano niemal we wszystkich krajach świata w języku angielskim.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)