TRAFNE PRZEWIDYWANIA

Burzliwe było pew­ne posiedzenie komisji selekcyjnej, kwali­fikującej filmy na festiwal w Berlinie. Kie­dy padła propozycja, żeby Kiermasz repre­zentował barwy NRF, kilku zaciekłych po- grobowców hitleryzmu zaprotestowało z obu­rzeniem, że raczej „po ich trupie” itd. Wów­czas wstał jeden z wysokich dostojników ministerstwa i powiedział, że to ciekawa pro­pozycja. Film i tak nagrody nie dostanie, a ileż z tego będzie korzyści propagando­wych. Widzowie zobaczą, a recenzenci napi­szą, jaki to w NRF panuje liberalizm. Przewidywania okazały się trafne. Tak właśnie przyjmowano poza granicami NRF wszelkie podobnego rodzaju posunięcia tak­tyczne. A szkody żadnej w produkcji filmo­wej nie było.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)